פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון רע"ן אזרחי שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי 14.01.19
12.12.18
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי
מספר מכרז: 38/18
תאריך פרסום: 10 דצמבר 2018
מועד הגשה:
14 ינואר 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  24 דצמבר 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
ענף:  רע"ן אזרחי
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון לא פורסם
דוא''ל nboaz7@gmail.com
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 38/18
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי
הגורם הנוגע: המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון מכרזים פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית 03.01.19
13.12.18
פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית
מספר מכרז: 7/18
תאריך פרסום: 13 דצמבר 2018
מועד הגשה:
03 ינואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHALA@WMC.GOV.IL
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 7/18
פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית
הגורם הנוגע: המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון, לא פורסם
מכרז פומבי מספר : 7/18 מכרז שירות לפינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית במרכז הרפואי ע"ש וולפסון חולון את טפסי המכרז על כל צירופיו, ניתן לקבל החל מתאריך 13/12/2018 בימים א'- ה', בין השעות 08:00-14:00 במזכירות ועדת המכרזים (במשרדי הנהלת ביה"ח). המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 20/12/2018. יש לשלוח בקובץ וורד בלבד למייל: MICHALA@WMC.GOV.IL תשובות המזמין להבהרות ינתנו עד ליום 27/12/2018 ויועברו לכלל המציעים. תשובות המזמין יחייבו את המציעים ועליהם לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום ע"י המציע. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך 3/1/2019 בשעה 14:00. את ההצעות יש להכניס לאחת מתיבות המכרזים 1,2 אשר נמצאות בקומת מרתף ליד מחסן טכני. תנאים יסודיים/מקדמיים/סף להשתתפות במכרז 1. צירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז. 2. המציע חייב להוכיח יכולת בעבודות פינוי וטיפול בפסולת זיהומית. יש לצרף אסמכתאות בכתב ורשימת ממליצים. 3. על המציע להיות בעל משרד עם טלפונים וקשר פעיל 24 שעות ביממה. 4. המציע או קבלן המשנה מטעמו חייב להיות בעל רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה וממשרד התחבורה להובלת חומ"ס בכלל ופסולת רפואית זיהומית בפרט. 5. חתימה על כל המסמכים המצורפים במסמכי המכרז וההסכם. 6. צירוף ערבות בנקאית בגובה 5% מההצעה שתישאר בתוקף 60 יום מיום פרסום המכרז לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. המזמין רשאי להורות על הארכת תוקף הערבות ל-30 יום נוספים. 7. להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמכרז ובמפרט ללא יוצא מן הכלל. 8. לעמוד בכל תנאי הסף ותנאים אחרים שפורסמו בעיתון, באינטרנט ובמכרז. התנאים הינם מצטברים, המזמין רשאי לדחות על הסף הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים. הקבלן חייב להיות בעל איתנות פיננסית שתבחן ע"י המזמין. המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר והוא רשאי לקבל חלק מן ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל. כמו כן, המזמין רשאי להרחיב או לצמצם לבטל את היקף המכרז וחוזה ההתקשרות בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות. במקרה של סתירה בין נוסח המודעה בעיתון ובאינטרנט לבין תוכן מסמכי המכרז, תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז, ובכל מקרה הפרשנות תהייה לטובת המזמין. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות מקרקעי ישראל איציק בן הרוש התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים 31.12.18
22.03.18
התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים
מספר מכרז: מספר במנו"ף: 613684
תאריך פרסום: 01 מרץ 2018
מועד הגשה:
31 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות מקרקעי ישראל
ענף:  איציק בן הרוש
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל itzikb@land.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: מספר במנו"ף: 613684
התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים
הגורם הנוגע: רשות מקרקעי ישראל, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל" 30.12.18
12.12.18
שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל"
מספר מכרז: 102662900
תאריך פרסום: 11 דצמבר 2018
מועד הגשה:
30 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  N
טלפון 0768632428
דוא''ל liron.honen@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102662900
שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל"
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768632428
Kמודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מ.א. רמת הנגב שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית 26.12.18
16.12.18
שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית
מספר מכרז: 120/2018
תאריך פרסום: 12 דצמבר 2018
מועד הגשה:
26 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. רמת הנגב
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמת הנגב
טלפון 08-6564123
דוא''ל hilla@rng.org.il
אתר אינטרנט www.rng.org.il
מספר מכרז: 120/2018
שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית
הגורם הנוגע: מ.א. רמת הנגב, 08-6564123
kמודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
איגוד ערים שרון צפוני תברואה מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית 01.07.18
08.03.18
מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית
מספר מכרז: 1/2018
תאריך פרסום: 07 מרץ 2018
מועד הגשה:
01 יולי 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  איגוד ערים שרון צפוני
ענף:  תברואה
מדינה:  ישראל
עיר:  א.ת. עמק חפר
טלפון 09-8341306
פקס 09-8614384
אתר אינטרנט www.sviva-sh.org.il
מספר מכרז: 1/2018
מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית
הגורם הנוגע: איגוד ערים שרון צפוני, 09-8341306
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ טל כהן יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו 01.07.18
22.03.18
יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו
מספר מכרז:
תאריך פרסום: 01 פברואר 2018
מועד הגשה:
01 יולי 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ טל כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634544
פקס 0723428645
דוא''ל Tal.cohen1@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז:
יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634544
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.א. שדות נגב צחי פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת 15.05.18
24.04.18
פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת
מספר מכרז: 14/2018
תאריך פרסום: 23 אפריל 2018
מועד הגשה:
15 מאי 2018 15:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. שדות נגב
ענף:  צחי
מדינה:  ישראל
עיר:  שדות נגב
טלפון 9938959 -08
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 14/2018
פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת
הגורם הנוגע: מ.א. שדות נגב, 9938959 -08
בשטח שיפוטה של מוא"ז, שדות נגב. סיור קבלנים 6/5/2018 שעה 13 .סיווג קבלני: בעל רישיון עסק לאיסוף ופינוי פסולת והובלתה עפ"י סעיף 1.5 ב׳, לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשל"ג-1973 בעל רישיון מוביל בתוקף, עפ"י חוק שירותי הובלה, התשס"א. והתקנות על פיו נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד להגנת הסביבה מכרזים לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח 07.05.18
25.03.18
לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח
מספר מכרז: 10/18
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
07 מאי 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.sviva.gov.il
מספר מכרז: 10/18
לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ אינג' עומר ליבוביץ' הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות 29.04.18
25.03.18
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות
מספר מכרז: A12/2018
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
29 אפריל 2018 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  15 אפריל 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
ענף:  אינג' עומר ליבוביץ'
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל shikum@escil.co.il
אתר אינטרנט www.soil-remediation.co.il
מספר מכרז: A12/2018
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות
הגורם הנוגע: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית בני ברק לוגיסטיקה - מר גידי ליכטיג לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים 24.04.18
27.03.18
לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים
מספר מכרז: 112/18
תאריך פרסום: 27 מרץ 2018
מועד הגשה:
24 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית בני ברק
ענף:  לוגיסטיקה - מר גידי ליכטיג
מדינה:  ישראל
עיר:  בני ברק
טלפון 050-4160828
אתר אינטרנט bnei-brak.muni.il
מספר מכרז: 112/18
לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים
הגורם הנוגע: עיריית בני ברק, 050-4160828
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת חשמל ביצוע פרוייקטים/ אסנת מנצל הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון 22.04.18
27.03.18
הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון
מספר מכרז: 041048550A
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
22 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת חשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ אסנת מנצל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645368
דוא''ל osnatm@iec.co.il
אתר אינטרנט iec.co.il
מספר מכרז: 041048550A
הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון
הגורם הנוגע: חברת חשמל, 0768645368
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית נתניה לוגיסטיקה/ יולנד אנקרי רכישת מרכב דחס למשאית אשפה 17.04.18
27.03.18
רכישת מרכב דחס למשאית אשפה
מספר מכרז: 133/2018
תאריך פרסום: 26 מרץ 2018
מועד הגשה:
17 אפריל 2018 15:30
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית נתניה
ענף:  לוגיסטיקה/ יולנד אנקרי
מדינה:  ישראל
עיר:  נתניה
טלפון 073-2525190
אתר אינטרנט www.netanya.muni.il
מספר מכרז: 133/2018
רכישת מרכב דחס למשאית אשפה
הגורם הנוגע: עיריית נתניה, 073-2525190
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה 16.04.18
25.02.18
לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה
מספר מכרז: 6/18
תאריך פרסום: 22 פברואר 2018
מועד הגשה:
16 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 6/18
לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החוץ מחלקת בנא"מ דחסנית אשפה 11.04.18
27.02.18
דחסנית אשפה
מספר מכרז: 10/2018
תאריך פרסום: 26 פברואר 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החוץ
ענף:  מחלקת בנא"מ
מדינה:  ישראל
עיר:  רחוב בנק ישראל 5 בקרית הממשלה בירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@mfa.gov.il
אתר אינטרנט www.mfa.gov.il
מספר מכרז: 10/2018
דחסנית אשפה
הגורם הנוגע: משרד החוץ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני רכש, נכסים ולוגיסטיקה אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי 11.04.18
05.03.18
אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי
מספר מכרז: 9/2018
תאריך פרסום: 04 מרץ 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
ענף:  רכש, נכסים ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  הקריה החקלאית- ראשל"צ
טלפון 03-9683774
פקס 03-9683795
אתר אינטרנט www.mr.gov.il/OfficesTenders
מספר מכרז: 9/2018
אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי
הגורם הנוגע: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 03-9683774
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 143 מד רעש+ מכייל 11.04.18
25.03.18
מד רעש+ מכייל
מספר מכרז: 1000536336
תאריך פרסום: 21 מרץ 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 143
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975206
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000536336
מד רעש+ מכייל
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6975206
מכרז לרכש מד רעש+ מכייל הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 143, טלפון: 03-6975206 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
אשכול גליל מערבי פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי/ מר ארסני שפיר לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות 10.04.18
25.03.18
לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות
מספר מכרז: 04/18
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
10 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול גליל מערבי
ענף:  פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי/ מר ארסני שפיר
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלות תרשיחא
טלפון 9576207- 04
פקס 04-9119124
דוא''ל Arseni@portaleco.co.il
אתר אינטרנט www.wegalil.org
מספר מכרז: 04/18
לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות
הגורם הנוגע: אשכול גליל מערבי, 9576207- 04
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
איגוד ערים "אילון" אילנה רובין התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון) 09.04.18
13.03.18
התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)
מספר מכרז: 1/18
תאריך פרסום: 12 מרץ 2018
מועד הגשה:
09 אפריל 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  איגוד ערים "אילון"
ענף:  אילנה רובין
מדינה:  ישראל
עיר:  אזור תעשיה נשר, רמלה
טלפון 073-2322900
פקס 073-2322922
דוא''ל igud@ayalonb.co.il
אתר אינטרנט www.ayalonb.co.il
מספר מכרז: 1/18
התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)
הגורם הנוגע: איגוד ערים "אילון", 073-2322900
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה מכרזים הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים 09.04.18
13.03.18
הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים
מספר מכרז: 08-2018
תאריך פרסום: 12 מרץ 2018
מועד הגשה:
09 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 08-2018
הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור 08.04.18
06.03.18
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור
מספר מכרז: 03/2018
תאריך פרסום: 05 מרץ 2018
מועד הגשה:
08 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ
ענף:  חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה
מדינה:  ישראל
עיר:  מרכז העסקים, צומת כח
טלפון 04-8200807
דוא''ל haim@eastgalil.org.il
אתר אינטרנט www.eastgalil.org.il
מספר מכרז: 03/2018
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור
הגורם הנוגע: חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ, 04-8200807
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית טירת הכרמל אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר 08.04.18
18.03.18
אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר
מספר מכרז: 4/2018
תאריך פרסום: 15 מרץ 2018
מועד הגשה:
08 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית טירת הכרמל
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  טירת הכרמל
טלפון 050-5618900
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 4/2018
אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר
הגורם הנוגע: עיריית טירת הכרמל, 050-5618900
סיור קבלנים 22/03/2018 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת חשמל ביצוע פרוייקטים/ דורון גולדנצויג התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג 28.03.18
22.03.18
התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג
מספר מכרז: 042048570A
תאריך פרסום: 18 מרץ 2018
מועד הגשה:
28 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת חשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ דורון גולדנצויג
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373637
דוא''ל dorongol@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042048570A
התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג
הגורם הנוגע: חברת חשמל, 036373637
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל ביצוע פרוייקטים מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ 28.03.18
13.03.18
מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ
מספר מכרז: 042048300A
תאריך פרסום: 08 מרץ 2018
מועד הגשה:
28 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373639
דוא''ל igald@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042048300A
מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המועצה האזורית חבל יבנה אוהד קנז דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים 27.03.18
25.02.18
דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים
מספר מכרז: 279
תאריך פרסום: 25 פברואר 2018
מועד הגשה:
27 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המועצה האזורית חבל יבנה
ענף:  אוהד קנז
מדינה:  ישראל
עיר:  צומת גבעת וושינגטון
טלפון 08-8622114
דוא''ל ohad@iti-il.com
אתר אינטרנט www.hevel-yavne.org.il
מספר מכרז: 279
דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים
הגורם הנוגע: המועצה האזורית חבל יבנה, 08-8622114
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. אבן יהודה מרים עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב 27.03.18
18.03.18
עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב
מספר מכרז: 12/2018
תאריך פרסום: 15 מרץ 2018
מועד הגשה:
27 מרץ 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. אבן יהודה
ענף:  מרים
מדינה:  ישראל
עיר:  אבן יהודה
טלפון 09-8915002
דוא''ל mazkir@even-yehuda.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 12/2018
עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב
הגורם הנוגע: מ.מ. אבן יהודה, 09-8915002
מפגש מציעים חובה 18/3/18שעה 09:30 במועצה המקומית רח' המייסדים 53 . נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חב' קולחי גליל עליון שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים 22.03.18
04.03.18
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים
מספר מכרז: 2/2018
תאריך פרסום: 28 פברואר 2018
מועד הגשה:
22 מרץ 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חב' קולחי גליל עליון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ד.נ. גליל עליון
טלפון 04-6816654
דוא''ל kolhei@galil-elion.org.il
אתר אינטרנט www.galil-elion.org.il/
מספר מכרז: 2/2018
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים
הגורם הנוגע: חב' קולחי גליל עליון, 04-6816654
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המועצה האזורית חבל יבנה גדי שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם 21.03.18
25.02.18
שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם
מספר מכרז: 2018/280
תאריך פרסום: 25 פברואר 2018
מועד הגשה:
21 מרץ 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המועצה האזורית חבל יבנה
ענף:  גדי
מדינה:  ישראל
עיר:  צומת גבעת וושינגטון
טלפון 08-8622148
אתר אינטרנט www.hevel-yavne.org.il
מספר מכרז: 2018/280
שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם
הגורם הנוגע: המועצה האזורית חבל יבנה, 08-8622148
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית ראשון לציון ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים 19.03.18
04.03.18
לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
מספר מכרז: 21/18
תאריך פרסום: 28 פברואר 2018
מועד הגשה:
19 מרץ 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ראשון לציון
ענף:  ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשל"צ
טלפון 03-9547241
אתר אינטרנט www.rishonlezion.muni.il
מספר מכרז: 21/18
לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
הגורם הנוגע: עיריית ראשון לציון, 03-9547241
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
אשכול גליל מערבי בע"מ טל כהן כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת 15.03.18
08.03.18
כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת
מספר מכרז: 3/18
תאריך פרסום: 05 מרץ 2018
מועד הגשה:
15 מרץ 2018 11:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  12 מרץ 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול גליל מערבי בע"מ
ענף:  טל כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלות תרשיחא
טלפון 04-9576207
דוא''ל tal@wegalil.org.il
אתר אינטרנט www.wegalil.org
מספר מכרז: 3/18
כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת
הגורם הנוגע: אשכול גליל מערבי בע"מ, 04-9576207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023