פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993 תקנות למפעלים המחזיקים מחומרים מסוכנים. חובת הרישוי בהתאם להנחיית החוק המתייחס לכח האדם, תיק מפעל, דיווח על מצאי החומרים המסוכנים ועונשין.
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993
תקנות למפעלים המחזיקים מחומרים מסוכנים. חובת הרישוי בהתאם להנחיית החוק המתייחס לכח האדם, תיק מפעל, דיווח על מצאי החומרים המסוכנים ועונשין.
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975 תקנות המגדירות מזיקים בתחומים שונים. אחריות הרשות המבצעת, תנאי הרישוי, החסנת קוטלי מזיקים, תנאי האיחסון של חומרים מסוכנים, וועדות לנושא והשתלמויות.
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975
תקנות המגדירות מזיקים בתחומים שונים. אחריות הרשות המבצעת, תנאי הרישוי, החסנת קוטלי מזיקים, תנאי האיחסון של חומרים מסוכנים, וועדות לנושא והשתלמויות.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997 תקנות לטיפול בפסולת במוסדות רפואיים. הוראות לגבי מתקני איסוף ופינוי הפסולת (חומרים מסוכנים) לפי הסוגים.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997
תקנות לטיפול בפסולת במוסדות רפואיים. הוראות לגבי מתקני איסוף ופינוי הפסולת (חומרים מסוכנים) לפי הסוגים.
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990 תקנות למפעלים ובתי עסק שחלה עליהם חובת פינוי חומרים מסוכנים מתחומם. הגדרת החומרים המסוכנים על פי הספר הכתום של האו"ם. הנחיות לסילוק ותיעוד מסמכים.
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990
תקנות למפעלים ובתי עסק שחלה עליהם חובת פינוי חומרים מסוכנים מתחומם. הגדרת החומרים המסוכנים על פי הספר הכתום של האו"ם. הנחיות לסילוק ותיעוד מסמכים.
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 חוק הבא להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי ובמתן שרותי הובלת חומרים מסוכנים, ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה.
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997
חוק הבא להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי ובמתן שרותי הובלת חומרים מסוכנים, ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה.
צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה-1995 הכרזה על חומרים מסוכנים
צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה-1995
הכרזה על חומרים מסוכנים
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991 הגדרת חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו התגוננות אזרחית. הנחיות למסירת פרטים על החומרים המסוכנים ופיקוח עליהם.
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991
הגדרת חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו התגוננות אזרחית. הנחיות למסירת פרטים על החומרים המסוכנים ופיקוח עליהם.
צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976 אגרת תעודת היתר למכירת רעל (חומרים מסוכנים)
צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976
אגרת תעודת היתר למכירת רעל (חומרים מסוכנים)
תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), התשל"ט-1979 הגבלות פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים (חומרים מסוכנים) מכלי טיס.
תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), התשל"ט-1979
הגבלות פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים (חומרים מסוכנים) מכלי טיס.
תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 פרוט והגדרות חומרים מסוכנים רעל מסוג א' ורעל מסוג ב'. טבלה של התוספת הראשונה והשנייה, פטור וסייגים.
תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996
פרוט והגדרות חומרים מסוכנים רעל מסוג א' ורעל מסוג ב'. טבלה של התוספת הראשונה והשנייה, פטור וסייגים.
תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד-1994 הגבלת יבוא ויצוא של פסולת וחומרים מסוכנים אלא על פי תעודות היתר ובהתאם לתנאים המוגדרים.
תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד-1994
הגבלת יבוא ויצוא של פסולת וחומרים מסוכנים אלא על פי תעודות היתר ובהתאם לתנאים המוגדרים.
תקנות החמרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994 רישום לתכשירים להדברת מזיקים לאדם המהווים חומרים מסוכנים, הכוללים הגדרות אריזה, בדיקת איכות, מכירה, תויות, איסורים ורישום.
תקנות החמרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994
רישום לתכשירים להדברת מזיקים לאדם המהווים חומרים מסוכנים, הכוללים הגדרות אריזה, בדיקת איכות, מכירה, תויות, איסורים ורישום.
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999 בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ע"י בודק מעבדתי מוסמך. מסירת מידע בדבר סיכונים בסביבת העבודה, הדרכת עובדים ונאמני בטיחות, סימון חומרים מסוכנים, שילוט, איסורים, בדיקה רפואית ,חובת העובדים והנחיות נוספות.
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ע"י בודק מעבדתי מוסמך. מסירת מידע בדבר סיכונים בסביבת העבודה, הדרכת עובדים ונאמני בטיחות, סימון חומרים מסוכנים, שילוט, איסורים, בדיקה רפואית ,חובת העובדים והנחיות נוספות.
תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט-1999 הנחיות להובלה, שינוע, אחסנה או אריזה של חומרים מסוכנים בתחום מסילת הרכבת.
תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט-1999
הנחיות להובלה, שינוע, אחסנה או אריזה של חומרים מסוכנים בתחום מסילת הרכבת.
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 הגדרת בעל מקצוע ובעל מקצוע מוסמך, היתרים וצווים לעסק הטעון ברישוי, חוות דעת מקדמית, רשיון או היתר זמני.(כולל לעסקים המטפלים בחומרים מסוכנים)
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000
הגדרת בעל מקצוע ובעל מקצוע מוסמך, היתרים וצווים לעסק הטעון ברישוי, חוות דעת מקדמית, רשיון או היתר זמני.(כולל לעסקים המטפלים בחומרים מסוכנים)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993 הנחיות לשימוש בשמן משומש, מתקני איסוף, סילוק השמן ושמירת המסמכים.(כדוגמת חומרים מסוכנים)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993
הנחיות לשימוש בשמן משומש, מתקני איסוף, סילוק השמן ושמירת המסמכים.(כדוגמת חומרים מסוכנים)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006 תקנות להתקנת מד רעש, (אקוסטיקה) באולמות וגני אירועים וחובת הדיווח.
תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006
תקנות להתקנת מד רעש, (אקוסטיקה) באולמות וגני אירועים וחובת הדיווח.
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000 דברי הסבר לצו סדר הדין הפלילי למגעי אקוסטיקה. הגדרת אופן הפעלת הצו, הנחיות למיולי הודעת תשלום הקנס ומילוי דו"ח עבירת רעש.
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000
דברי הסבר לצו סדר הדין הפלילי למגעי אקוסטיקה. הגדרת אופן הפעלת הצו, הנחיות למיולי הודעת תשלום הקנס ומילוי דו"ח עבירת רעש.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס - 2000 קביעת עבירות קנס למניעת מפגעי אקוסטיקה, שיעור הקנס בתוספת טבלה עם פרטי העבירה והקנס.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס - 2000
קביעת עבירות קנס למניעת מפגעי אקוסטיקה, שיעור הקנס בתוספת טבלה עם פרטי העבירה והקנס.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984 תקנות המתייחסות לרעש במקומות עבודה, בעיות אקוסטיקה, הגבלות לעבודה ברעש ואמצעי הגנה.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
תקנות המתייחסות לרעש במקומות עבודה, בעיות אקוסטיקה, הגבלות לעבודה ברעש ואמצעי הגנה.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023