פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) משנת התשע"ב - 2012 מחייב מפעלים ועסקים מסוימים להקים מערך של נתונים סביבתיים ברמת המפעל או העסק, ולדווח נתונים אלו למשרד להגנת הסביבה. מכלול הנתונים המדווחים נועד ליצירתו של מרשם פליטות והעברות לסביבה עבור כלל מדינת ישראל במתכונת המקובלת במדינות המפותחות, המוכרת בשם Pollutants Release & Transfer Register או בקיצור PRTR.
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) משנת התשע"ב - 2012
מחייב מפעלים ועסקים מסוימים להקים מערך של נתונים סביבתיים ברמת המפעל או העסק, ולדווח נתונים אלו למשרד להגנת הסביבה. מכלול הנתונים המדווחים נועד ליצירתו של מרשם פליטות והעברות לסביבה עבור כלל מדינת ישראל במתכונת המקובלת במדינות המפותחות, המוכרת בשם Pollutants Release & Transfer Register או בקיצור PRTR.
כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב התשע"ד - 2014) הסדרת הזרמת שפכי התעשייה, מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה
כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב התשע"ד - 2014)
הסדרת הזרמת שפכי התעשייה, מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה
רשימת נהלים להקמה, תפעול ואחזקת אתרים לסילוק פסולת
רשימת נהלים להקמה, תפעול ואחזקת אתרים לסילוק פסולת
נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה מתווה זה נועד ליידע את בעל ההיתר)יזם, קבלן, עירייה, מועצה, חברה כלכלית של רשות מקומית וכל חברה עירונית אחרת וכיוב'( להיערך בהתקשרויות המתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים חובה על כל מבקש היתר בניה להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה, לפי רשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה
מתווה זה נועד ליידע את בעל ההיתר)יזם, קבלן, עירייה, מועצה, חברה כלכלית של רשות מקומית וכל חברה עירונית אחרת וכיוב'( להיערך בהתקשרויות המתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים חובה על כל מבקש היתר בניה להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה, לפי רשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות -התשע"ב 2012 החוק קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים, במטרה לעודד שימוש חוזר בהם, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית המושלכת, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של מוצרים אלו.
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות -התשע"ב 2012
החוק קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים, במטרה לעודד שימוש חוזר בהם, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית המושלכת, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של מוצרים אלו.
ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקע
ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקע
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 תקנות להובלת חומרים מסוכנים- הנחיות להובלת חומרים מסוכנים, רשיון מוביל, מסמכים נדרשים, הכשרה, הדרכה, הסמכה והוראות שונות
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001
תקנות להובלת חומרים מסוכנים- הנחיות להובלת חומרים מסוכנים, רשיון מוביל, מסמכים נדרשים, הכשרה, הדרכה, הסמכה והוראות שונות
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 הנחיות והוראות למפעלים ובתי עסק לתנאי בטיחות במקום העבודה.
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970
הנחיות והוראות למפעלים ובתי עסק לתנאי בטיחות במקום העבודה.
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 חוק שמטרתו להגן ולשמור על איכות הסביבה, לשפרה ולמנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, באמצעות עיגון והרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011
חוק שמטרתו להגן ולשמור על איכות הסביבה, לשפרה ולמנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, באמצעות עיגון והרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 תקנות והגדרות לתובענות ייצוגיות, הנחיות להגשת הבקשה והפעולות המתבקשות
תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010
תקנות והגדרות לתובענות ייצוגיות, הנחיות להגשת הבקשה והפעולות המתבקשות
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 חוק לחובת העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור של הרשויות הציבוריות. הגדרת מפגעי הסביבה, ניהול ואיסוף נתונים
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009
חוק לחובת העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור של הרשויות הציבוריות. הגדרת מפגעי הסביבה, ניהול ואיסוף נתונים
חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 הזכות של כל תושב לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. פרסום הרשויות הציבוריות ואופן הדיווח, נוהל הגשת הבקשות והנחיות נוספות.
חוק חופש המידע התשנ"ח-1998
הזכות של כל תושב לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. פרסום הרשויות הציבוריות ואופן הדיווח, נוהל הגשת הבקשות והנחיות נוספות.
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 תביעה למניעת הפרעה בקרקע
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
תביעה למניעת הפרעה בקרקע
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ז-1997 מטרת החוק להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה ע"י הגברת אכיפה והחמרה בענישה.
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ז-1997
מטרת החוק להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה ע"י הגברת אכיפה והחמרה בענישה.
תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941 תקנות למיתקן או מפעל המשמש לייצור, ייבוש, טחינה, אריזה או החסנה של כלורת האשלג
תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941
תקנות למיתקן או מפעל המשמש לייצור, ייבוש, טחינה, אריזה או החסנה של כלורת האשלג
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 הנחיות לעסקים הטעונים ברישוי שמטרתם שמירת הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור ובטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
הנחיות לעסקים הטעונים ברישוי שמטרתם שמירת הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור ובטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו
חוק איגודי ערים, התשט"ו-1955 הגדרת איגוד ערים, הקמת איגוד ערים, סמכויות איגוד ערים, הנחיות להתנהלות, ביצוע ותקנות.
חוק איגודי ערים, התשט"ו-1955
הגדרת איגוד ערים, הקמת איגוד ערים, סמכויות איגוד ערים, הנחיות להתנהלות, ביצוע ותקנות.
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 מתייחס להשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, סילוק פסולת וגרוטות רכב, מכלים למשקה, קרן לשמירת הנקיון, היטלים והוראות שונות
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984
מתייחס להשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, סילוק פסולת וגרוטות רכב, מכלים למשקה, קרן לשמירת הנקיון, היטלים והוראות שונות
הנחיות לבחינה ולאישור שיטות טיפול וטכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות, 30 לנובמבר 2008 הנחיות המשרד להגנת הסביבה ליישום שיטות טיפול חדשניות, יעילות ומתקדמות לשיקום קרקעות מזוהמות בארץ.
הנחיות לבחינה ולאישור שיטות טיפול וטכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות, 30 לנובמבר 2008
הנחיות המשרד להגנת הסביבה ליישום שיטות טיפול חדשניות, יעילות ומתקדמות לשיקום קרקעות מזוהמות בארץ.
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- אוגוסט 2001 נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים. תחולת הנוהל, דרישות לביצוע סקר, טיפול במוקדי הזיהום, הוראות כלליות והגדרת המוסמכים לביצוע בדיקות
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- אוגוסט 2001
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים. תחולת הנוהל, דרישות לביצוע סקר, טיפול במוקדי הזיהום, הוראות כלליות והגדרת המוסמכים לביצוע בדיקות
1 2 3 4 5 הבא
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023