פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
מיחזור ופסולת
רשימת נהלים להקמה, תפעול ואחזקת אתרים לסילוק פסולת
רשימת נהלים להקמה, תפעול ואחזקת אתרים לסילוק פסולת
נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה מתווה זה נועד ליידע את בעל ההיתר)יזם, קבלן, עירייה, מועצה, חברה כלכלית של רשות מקומית וכל חברה עירונית אחרת וכיוב'( להיערך בהתקשרויות המתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים חובה על כל מבקש היתר בניה להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה, לפי רשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה
מתווה זה נועד ליידע את בעל ההיתר)יזם, קבלן, עירייה, מועצה, חברה כלכלית של רשות מקומית וכל חברה עירונית אחרת וכיוב'( להיערך בהתקשרויות המתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים חובה על כל מבקש היתר בניה להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה, לפי רשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות -התשע"ב 2012 החוק קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים, במטרה לעודד שימוש חוזר בהם, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית המושלכת, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של מוצרים אלו.
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות -התשע"ב 2012
החוק קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים, במטרה לעודד שימוש חוזר בהם, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית המושלכת, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של מוצרים אלו.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990 תקנות לאתר פינוי פסולת. הנחיות למניעת ריחות בלתי סבירים, נקיטת אמצעים, הפעלת האתר לפינוי פסולת
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990
תקנות לאתר פינוי פסולת. הנחיות למניעת ריחות בלתי סבירים, נקיטת אמצעים, הפעלת האתר לפינוי פסולת
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001 תקנות הפיקדון על מיכלי משקה- הגדרה, חובת הסימון, חובת המיחזור, דיווח לגורמים השונים, יעדי איסוף
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
תקנות הפיקדון על מיכלי משקה- הגדרה, חובת הסימון, חובת המיחזור, דיווח לגורמים השונים, יעדי איסוף
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 חוק להסדרת סילוק ומיחזור צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים.
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007
חוק להסדרת סילוק ומיחזור צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים.
חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007. היטל הטמנה על פסולת מוצקה היטל על הטמנת פסולת - הגדרת אתר לסילוק פסולת, תשלום המפעיל, ייעוד כספי ההיטל, רישום ודיווח.
חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007. היטל הטמנה על פסולת מוצקה
היטל על הטמנת פסולת - הגדרת אתר לסילוק פסולת, תשלום המפעיל, ייעוד כספי ההיטל, רישום ודיווח.
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע- 2010 תיקון מס' 4 לחוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע- 2010
תיקון מס' 4 לחוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 חוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999
חוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 תקנות איסוף וםינוי פסולת למיחזור
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993
תקנות איסוף וםינוי פסולת למיחזור
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023