פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מערכה מרובת חזיתות: התמודדות התעשייה הישראלית עם הרגולציה הסביבתית ועם דרכי אכיפתה
-בשם אומרם-

מערכה מרובת חזיתות: התמודדות התעשייה הישראלית עם הרגולציה הסביבתית ועם דרכי אכיפתה

בשני העשורים האחרונים, אנחנו עדים לצמיחה רבתי ברגולציה הסביבתית החלה על מפעלי תעשיה בישראל. היקף הרגולציה גדל בכל ההיבטים של המונח "רגולציה":
מאת עו"ד שלו בראנץ - עמית פולק מטלון ושות' עורכי דין
מערכה מרובת חזיתות: התמודדות התעשייה הישראלית עם הרגולציה הסביבתית ועם דרכי אכיפתה

במישור האסדרה, מפעלי תעשיה חשופים ליותר ויותר חוקים, תקנות, הוראות וצווים המסדירים תחומים הקשורים לממשק הסביבתי שלהם; בין היתר ניתן למנות פליטות לאוויר, איכות שפכי תעשיה, החזקת חומרים מסוכנים, מניעת רעש, מניעת מפגעי ריח, שיקום קרקעות מזוהמות, קרינה, מחזור פסולת אלקטרונית ומחזור אריזות.

שלא כבעבר, תחומים אלו מוסדרים באמצעות הוראות מפורטות מאוד, הכוללות התייחסות ליישום טכנלוגיות מתקדמות, לעמידה בערכים מפורטים מאוד, נקיטה באמצעים מדוקדקים ותקנים מחמירים מאוד. כל אלו מסתכמים לכדי אלפי הוראות המסדירות כמעט את פעילות המפעל.

במישור האכיפה, ריבוי ההסדרים החוקיים גרר אחריו שימוש רב ותכוף בכלי אכיפה. יותר כתבי אישום מוגשים בעבירות סביבתיות ומוטלים יותר עיצומים בשיעורים גבוהים העולים כדי מיליוני שקלים.

הגידול המתואר ברגולוציה מקשה מאוד אפילו על מפעלים גדולים, הערוכים להתמודד עם ריבוי המשימות והחשיפה המשפטית הגבוהה; קל וחומר על מפעלים קטנים ובינונים ששלהם התמודדות עם כל כך הרבה רגולציה היא משימה לא פשוטה והם מתקשים לעמוד בדרישות המחמירות. מפעלים כאלה לעיתים מתקשים לעקוב בכלל אחר כל הדרישות.

התמודדות התעשייה הישראלית עם פרץ הרגולציה הזה חייבת להיות בכל החזיתות, הן ברמת המפעל, והן ברמת הארגונים המייצגים את התעשייה, ההתמודדות היא מורכבת ורבת פנים: התעשייה המקומית צריכה להשמיע את קולה גם בשלב ניסוח החוקים והתקנות, גם בשלב ניסוח ההיתרים והרישיונות החלים במשירין על המפעלים, וגם בשלב הפיקוח וגם בשלב האכיפה של הוראות הרגולציה.

התמודדות עם רגולציה סביבתית חדשה

נתחיל ברמה העקרונית. כל רגולציה סביבתית בישראל מקורה בחוק של הכנסת, מכוחו מתקינים תקנות או מעניקים רישיונות. כאשר עומד על הפרק חוק חדש הכולל הסדרה סביבתית חדשה או הכבדה של הסדרה קיימת, התעשייה, באמצעות הגופים המייצגים שלה, פועלת להשמיע את קולה ולוודא שהמחוקק רואה את כלל האינטרסים של המשק בעת חקיקה של יוזמה סביבתית חדשה.

מטבע הדברים, דגל המאבק במסגרת הדיונים על חקיקה חדשה הוא הצורך בקיום תעשיה מקומית, תחרותית ומשגשגת התורמת למשק המדינה. אולם מעבר לעמדה העקרונית הזו, נציגי התעשייה עושים מלאכה חשובה בהתמודדות עם ההוראות הפרטניות של החקיקה המוצעת – הארגונים היציגים, בעיקר התאחדות התעשיינים לישראל, מעסיקים אנשי מקצוע רבי ניסיון אשר תפקידם להתמודד עם הצעות החוק בהיבט המקצועי.

תפקידם של אנשי המקצוע, יחד עם נציגי התעשייה, בהליכים אלו לבחון את החקיקה החדשה, את התאמתה לפרקטיקה הנוהגת, את ההשלכות של חקיקתה על שגרת פעילות המפעל והמשאבים הכרוכים ביישום ההוראות החדשות.

במסגרת זו, מועלת אחריות גם על כל מפעל בפני עצמו: על מפעל שיודע כי מקודמת הצעת חקיקה רלוונטית להיות בקשר רציף עם נציגיו; עליו להציף בעיות מהשטח, להעלות סוגיות עדכניות ובעיקר לצייד את נציגי התעשייה בנתונים מדוייקים ככל הניתן, על מנת שיהיה אפשר לייצג את עניינו נאמנה.

התמודדות עם אכיפה

בעידן הנוכחי התעשייה מצויה במוקד אכיפה חסר פשרות. טעות נפוצה היא הסתמכות על הנעשה בעבר, אז איום האכיפה היה פחות הן במונחים של תדירות האכיפה והן במונחים של ההשלכות שלה.

המצב מחמיר נוכח המבנה של הרגולציה הסביבתית בישראל – הרשות שקובעת את ההוראות היא גם הרשות שמפקחת על יישומן, גם הרשות שחוקרת את הפרתן וגם הרשות המעמידה לדין. וכאשר עסקינן בעיצומים כספיים – היא גם הרשות המענישה.

משכך כיום מפעל נדרש להקדיש משאבים רבים בהימנעות מאכיפה המופנית כלפי התאגיד ומנהליו.

בכלל זאת, על המפעל לתעד בזהירות כל מפגש שלו עם הרשויות. על המפעל להבטיח שהנהלים שלו מעודכנים וכוללים התייחסות לכל ההוראות הסביבתיות החלות עליו. על המפעל להבטיח שעובדיו מתודרכים באופן עדכני על חלקם בשמירה על ההוראות החוקיות הרלוונטיות. על המפעל לשמור על זכויותיו בזהירות בהליכי האכיפה, ובעיקר להיות ער לכך שבכל עת, הפיקוח השוטף של הרגולטור עליו עשוי להפוך להליך אכיפה. 
 
עשה ואל תעשה

אשר לרמה הפרטנית. מטבע הדברים, רגולציה סביבתית היא מורכבת ורבת רבדים, וחלה באופן שונה במצבים שונים, במפעלים שונים. לא יכולה להיות עצה טובה אחת להתמודדות עם אכיפה או הוראות רגולטוריות חדשות, שתהיה נכונה תמיד ולכל מפעל. העצה הטובה ביותר למפעל בהתמודדות המתמדת המתוארת מעלה היא עצה התפורה למידותיו, לנסיבותיו ולסוגיה שעל הפרק.

יחד עם זאת, טוב יהיה אם מפעלים יקפידו לשאול את עצמם את השאלות הבאות כאשר הם מקבלים סט חדש של הוראות סביבתיות:
 • האם התנאים שונים מהתנאים הקיימים?
 • האם ניתן זמן היערכות מספק?
 • האם ניתן ליישם את התנאים בכפוף לדין אחר (היתרים אחרים, דיני התכנון והבניה)?
 • האם קיימת הסתמכות או הבטחה מנהלית ביחס לתנאים הקודמים?
 • האם התנאים משקפים תחשיב עלות-תועלת?
 • האם ניתנה למפעל הזכות לטעון ביחס לשינוי לרעה במצבו?
 • האם יש מקום להעיר הערות על התנאים?
 • מהם התנאים המקובלים בתעשיה המקומית או בתעשיה בחו"ל?
 • האם התנאים ניתנו בסמכות?
 
גם בשגרת הפעילות של המפעל הבודד אין עצה אחת שתהיה מתאימה תמיד. על כל מפעל להתאים את עצמו למציאות הרגולטורית החדשה. אולם גם כאן, על כל מפעל להזהיר את עצמו מפני חזרה על טעויות נפוצות שמפעלים חוטאים בהם, המביאות אותם לא פעם להתמודדות עם תנאים לא ישימים או עם אכיפה שיכולה הייתה להימנע.

אז מה לא לעשות מבלי שהוקדשה לכך מחשבה מעמיקה?
 • יש להיזהר מלהתחייב בשימועים, פגישות או סיורים עם הרגולטור, לנקיטה בצעדים לפני בחינת כלל השאלות הרלוונטיות – המקצועיות והמשפטיות.
 • יש להיזהר מלהודות, בכתב או בעל פה, באי התקיימותם של תנאים נוכחיים או הפרה לכאורית של תקנות. רבים הם המקרים בהם חוסר הבנה של נציג המפעל את החוק גרמה להודיית שווא בהפרה שמעולם לא התקיימה. טוב יהיה להתייעץ עם עו"ד ביחס למצב המשפטי האמיתי ולזכויות המפעל בהליכי אכיפה לפני מסירת גרסה כלשהי.
 • יש להיזהר מהצעת פתרון טכנולוגי שלא נעשתה לגביו בחינה של היתכנות כלכלית או תכנונית. קיימות דוגמאות רבות למפעלים אשר, בחשש מהליכי אכיפה, הציעו פתרונות שהתבררו לאחר מכן כבלתי ישימים.
 • יש להיזהר מלהתחייב ללוח זמנים ליישום תנאים חדשים או צעדים אחרים, כאשר קיימת תלות בגורמים שלישיים. במקרים אלו המפעל מסתכן בהפרת החוק, רק בגלל עיכוב בשרשרת האספקה של מתקן מסוים או עיכוב בהוצאת היתר בניה.
 • יש להיזהר מלקבל תנאים שלא ניתנו בדרך המקובלת כתנאים תקפים ברישיון או בהיתר. כל חוק כולל הוראות מפורשות בעניין הדרך בה הרגולטור יכול להטיל תנאים חדשים, לרבות מגבלות על הטלת תנאים נוספים. כאשר מתקבלות הוראות חדשות יש לבחון האם הן ניתנו בסמכות ולפי הדרך שקבע המחוקק.
 
ההתמודדות עם הדרישות השונות אינה קלה, ודורשת הקצאת משאבים, ניהוליים וכספיים, ניכרת. אולם יש לזכור כי התמודדות זו עדיפה על אכיפה פלילית או מנהלית, הנושאת עמה עול כלכלי כבד. בעניין זה, כמו בתחומים אחרים, עדיפה תחזוקת המנע על תחזוקת השבר: עדיף יהיה לו למפעל להצטייד בכלים המקצועיים והמשפטיים בשלב גיבוש הרגולציה ובשלב הפיקוח על יישומה, מאשר להתמודד עם הרגולציה בשלב האכיפה.

 
עו"ד בראנץ הוא עו"ד בכיר במחלקת איכות הסביבה במשרד עמית פולק מטלון ושות'
 

 
כתבות נוספות שיעניינו אתך

חיקוקים בדיני איכות הסביבה

רשימת חיקוקים בנושא איכות סביבה בישראל. רשימה זו כוללת את עיקרי החוקים והתקנות העוסקים בנושא איכות סביבה, בדגש על אלה המופנים אל עסקים בישראל. לכתבה המלאה

הקלה בקבלת רשיון עסק? לא אם זה תלוי ברשויות מקומיות

רשויות מקומיות אינן מכבדות הוראה שנועדה להקל על קבלת רשיון עסק, במסלול מקוצר, לצורך צמצום הבירוקרטיה הנלווית לתהליך הוצאת רישיון עסק לכתבה המלאה

תובענות ייצוגיות בתחום איכות הסביבה

ההתפתחות והמודעות הגוברות לנושאי איכות הסביבה בשנים האחרונות, המלוות בתנופת רגולציה, פעילות פרלמנטרית, פעילות חברתית, יוזמות כלכליות ועוד, הינן בעלות משמעויות רבות, מן ההיבט הפוליטי, כלכלי, חברתי, משפטי ועוד. לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024