פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חיקוקים בדיני איכות הסביבה
-בשם אומרם-

חיקוקים בדיני איכות הסביבה

רשימת חיקוקים בנושא איכות סביבה בישראל. רשימה זו כוללת את עיקרי החוקים והתקנות העוסקים בנושא איכות סביבה, בדגש על אלה המופנים אל עסקים בישראל.
מאת עו"ד אריה נייגר- משרד עורכי דין עמית, פולק, מטלון ושות'
חיקוקים בדיני איכות הסביבה
 חלק ראשון – מניעת מפגעים
 
א. כללי
פקודת בריאות העם, 1940 (סעיפים נבחרים)
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992
חוק העונשין, התשל"ז-1977 (סעיפים נבחרים)
חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס”ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס”ח-2008
 
ב. זיהום אוויר
חוק אוויר נקי, התשס”ח-2008 (+תיקון טעות)
אמנה ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים לאוויר
חוק למניעת עישון העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983
תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט-2009.
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשכ"א-1961
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ), התשס"ב-2002
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר דל גפרית), התשס"ג-2003
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במיכלית), התשס"ח-2007
תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), התשכ"ג-1963
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), התשכ"ד-1964
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשל"ג-1972
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (סעיפים נבחרים)
 
ג. רעש
תקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז-1977
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (סעיפים נבחרים)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006
 
ד. זיהום מים ונחלים
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992
כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א-1981
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ"ז-1986
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-1983
תקנות בריאות העם (מיתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז-1987
תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ"ה-1985
פקודת ים כינרת, 1947
חוק המים, התשי"ט-1959
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974
תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א-‏2001
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), התשס"ד-2003
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-2006
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ"א-1991
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מתקני ריסוס), התשנ"א-1991
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997
תקנות המים (מניעת זיהום מים באגם הכנרת על ידי בעלי חיים), התשל"ג-1973
תקנות המים (קביעת מטרות-החדרה נוספות), התשכ"ח-1968
תקנות הניקוז והגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957
חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955
תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962
חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981
חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965
צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז), תשס"ג-2003
צו רשויות נחלים ומעינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ד-1984
צו רשות נחל הירקון, התשנ"ח-1998
 
ה. זיהום מי ים וחופים
חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"ד-2004
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983
תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980
תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשמ"ג-1983
תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז-1987
תקנות למניעת זיהום מי ים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ"ז-1997
תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), התש"ם-1979
תקנות הנמלים, התשל"א-1971 (סעיפים נבחרים)
תקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל"ו-1975
 
ו. פסולת מוצקה
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ"ח-1998
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997
תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), התשנ"ג-1993
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1998
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח-1998
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984
תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987
תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ"ז-1987
תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986
תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ"ז-1987
 
חלק שני - חומרים מסוכנים
 
א. חומרים מסוכנים
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1988
חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מיכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992
חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956
תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), התשל"ז-1977
חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (סעיפים נבחרים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), התשנ"ב-1991
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה-1995
חוק חמרי נפץ, התשי"ד-1954
תקנות חמרי נפץ (מסחר, העברה, יצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1984
אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), התשנ"ט-1999
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994
תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"ה-2005
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין החומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004
תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש"ע-2010
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
תקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים מזיקים), התשכ"ט-1969
תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), התשל"ט-1979
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל"ג-1972
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990
 
ב. הובלת חומרים מסוכנים
תקנות הטיס (בטיחות בשדות התעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992 (תקנות 10 ו- 21)
תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), התשמ"ד-1983
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (תקנות 240 ו- 241)
תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט-1999
תקנות מסילות הברזל (תנאי הובלה ואחריות למטען), התשנ"ו-1996
תקנות הנמלים, התשל"א-1971 (סעיפים נבחרים)
תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (פרק שלישי)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק), התשל"א-1971
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (סעיפים נבחרים)
 
ג. קרינה
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב-2002
פקודת המינרלים הרדיואקטיביים, 1947
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2008
תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980
 
חלק שלישי – שמירה על הסביבה
 
א. שמירת טבע, נוף ומורשת
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ"ח-1998
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ"ד-1983
תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם), התשכ"ח-1968
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979
חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז-1967
אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל"א-1971
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים), התשס"ד-2004
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), תשס"ה-2005
חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966
תקנות הדרכים (שילוט), התש"ם-1980
חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955
תקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976
תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), התשל"א-1971
תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טיס), התשל"ט-1979
תקנות היערות
פקודת המכרות
תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), התשל"ח-1978
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949
חוק העתיקות, התשל"ח-1978
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995 
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), תשס"ו-2006
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), תשס"ו-2006
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), תשס"א-2001
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994
כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א-2001
ב. הוראות כלליות
חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969 (תקנה 44, סעיף 28 לתוספת הראשונה) השם הוחלף:
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט - 1969
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשנ"ה-1995
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974
חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004
חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג – 2003
 
 נערך ע"י עו"ד אריה נייגר- משרד עורכי דין עמית, פולק, מטלון ושות'
 
כתבות נוספות שיעניינו אתך

אל תסתכלו על הקרקע אלא על מה שבתוכה - קרקעות מזוהמות

החמרה בתופעות זיהום שונות , שמתבטאת בעיקר בעלייה בזיהום הקרקעות בארץ, במקביל לעלייה במודעות לשמירה אקטיבית על איכות הסביבה. לכתבה המלאה

אקולוקו: העתיד הירוק כבר כאן -על חשיבותו של חינוך ילדינו לערכי איכות הסביבה

העולם הווירטואלי הירוק וקהילת חצי מיליון ילדים שהסביבה בראש מעייניהם לכתבה המלאה

מגמות עדכניות בדיווח חברתי־סביבתי בעולם

המאמר מבוסס על מחקר 2010 csr Trends שנערך על ידי PwC בקנדה בשיתוף עם חברת Craib Design & Communication לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024