פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
משרד הביטחון גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית 01.01.18
17.12.17
גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית
מספר מכרז: 1000520827
תאריך פרסום: 17 דצמבר 2017
מועד הגשה:
01 ינואר 2018 16:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6977058
אתר אינטרנט ://www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520827
גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6977058
מספר מכרז: 1000520827 מכרז דינמי לאספקת שירותי גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית עבור צה"ל הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 481, טלפון: 03-6977058 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
מי ברק מכרזים אספקה, התקנה והרצה של מערכת חיטוי מי שתיה בשיטת ה-UV 01.01.18
06.12.17
אספקה, התקנה והרצה של מערכת חיטוי מי שתיה בשיטת ה-UV
מספר מכרז: 4/2017
תאריך פרסום: 05 דצמבר 2017
מועד הגשה:
01 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מי ברק
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  בני ברק
טלפון 073-2211061
דוא''ל michrazim@mei-barak.co.il
אתר אינטרנט http://www.mei-barak.co.il
מספר מכרז: 4/2017
אספקה, התקנה והרצה של מערכת חיטוי מי שתיה בשיטת ה-UV
הגורם הנוגע: מי ברק, 073-2211061
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
שירות בתי הסוהר מכרזים מתן שירותי הסמכה וחידוש התעדה לתקני ניהול איכות ליחידות שב"ס 01.01.18
28.11.17
מתן שירותי הסמכה וחידוש התעדה לתקני ניהול איכות ליחידות שב"ס
מספר מכרז: 40/2017
תאריך פרסום: 27 נובמבר 2017
מועד הגשה:
01 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 40/2017
מתן שירותי הסמכה וחידוש התעדה לתקני ניהול איכות ליחידות שב"ס
הגורם הנוגע: שירות בתי הסוהר, לא פורסם
שירות בתי הסוהר-ארגון כליאה לאומי מזמין הצעות למכרז המפורט להלן: מספר מכרז: 40/2017 נושא המכרז: מתן שירותי הסמכה וחידוש התעדה לתקני ניהול איכות ליחידות שירות בתי הסוהר תקופת התקשרות/ביצוע: שנה + אופציה לתשע שנים נוספות או חלקן מס' תיבה: 5 מועד אחרון להגשת הצעות: 01/01/2018 שעה: 12:00 בדיוק 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום בשתי דרכים כדלקמן: א. באתר האינטרנט, של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר. ב. במחלקת רכישות, ענף מכרזים, נציבות שירות בתי הסוהר, רמלה - במפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (בסמוך לתיכון רמלוד, כניסה צפונית לבית הסוהר מעשיהו), בימים א' עד ה', בין השעות: 09:00-12:00. 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת www.mr.gov.il , עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים – שירות בתי הסוהר. 3. על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 4. את ההצעות יש להניח אישית בתיבת המכרזים המתאימה בנציבות שב"ס ברמלה במעטפה סגורה ואטומה (אין לשלוח הצעות בדואר). 5. המשרד לביטחון פנים, מ"י ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם. 6. על המציע לצרף ערבות/ המחאה בנקאית. הצעה ללא בטוחה מתאימה תיפסל (במידה ונדרש). 7. העדפת תוצרת הארץ: 7.7 במכרזי טובין - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, ו-(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. 7.8 במכרזי שירותים - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. 8. במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז. 9. מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. למען הסר ספק, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות שב"ס, ככל שיהיו כאלה, באתר מנהל הרכש הממשלתי. רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את שב"ס. ככל והשינויים הינם מהותיים, יהא שב"ס רשאי להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת בהודעה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי. 10. תנאי סף למכרז 10.1 למציע ניסיון בהתעדה ועריכת מבדקי מעקב לתקנים נשוא המכרז בכל אחת מהשנים 2014,2015,2016 עבור 5 גופים / מוסדות לפחות המעסיקים למעלה מ – 100 עובדים כל אחד. 10.2 במועד הגשת ההצעה המציע הינו מכון מאושר להתעדת גופים / מוסדות לתקנים להם נדרש אקרדיטציה ע"י גוף הסמכה בינלאומי כגון : IQNET/UKAS/BVQI/R 10.3 למציע מנהל/ת לקוח (רפרנט) למתן מענה לכל הנושאים האדמיניסטרטיביים הנדרשים באמצעות טלפון פקס ומייל , הפעיל בימים א'-ה', בין השעות 17:00 – 08:00. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
שירות בתי הסוהר מכרזים אספקה ותחזוקת מכונת טיאוט 01.01.18
28.11.17
אספקה ותחזוקת מכונת טיאוט
מספר מכרז: 37/2017
תאריך פרסום: 26 נובמבר 2017
מועד הגשה:
01 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 37/2017
אספקה ותחזוקת מכונת טיאוט
הגורם הנוגע: שירות בתי הסוהר, לא פורסם
נושא המכרז: אספקה ותחזוקת מכונת טיאוט תקופת התקשרות/ביצוע: שנה + אופציה לשלוש שנים נוספות או חלקן (רכש)+ אופציה לעד 6 שנות תחזוקה מסיום תקופת הרכש מס' תיבה: 3 מועד אחרון להגשת הצעות: 01/01/2018 שעה: 12:00 בדיוק 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום בשתי דרכים כדלקמן: א. באתר האינטרנט, של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר. ב. במחלקת רכישות, ענף מכרזים, נציבות שירות בתי הסוהר, רמלה - במפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (בסמוך לתיכון רמלוד, כניסה צפונית לבית הסוהר מעשיהו), בימים א' עד ה', בין השעות: 09:00-12:00. 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת www.mr.gov.il , עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים – שירות בתי הסוהר. 3. על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 4. את ההצעות יש להניח אישית בתיבת המכרזים המתאימה בנציבות שב"ס ברמלה במעטפה סגורה ואטומה (אין לשלוח הצעות בדואר). 5. המשרד לביטחון פנים, מ"י ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם. 6. על המציע לצרף ערבות/ המחאה בנקאית. הצעה ללא בטוחה מתאימה תיפסל (במידה ונדרש). 7. העדפת תוצרת הארץ: 7.1 במכרזי טובין - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, ו-(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. 7.2 במכרזי שירותים - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. 8. במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז. 9. מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. למען הסר ספק, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות שב"ס, ככל שיהיו כאלה, באתר מנהל הרכש הממשלתי. רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את שב"ס. ככל והשינויים הינם מהותיים, יהא שב"ס רשאי להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת בהודעה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי. 10. תנאי סף למכרז 10.1 המציע הינו יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה לעניין מכונת טיאוט מהסוג הנדרש במסגרת מכרז זה או ספק מורשה מטעם היבואן כאמור. 10.2 יבואן מכונות הטיאוט מנהל מערכת אבטחת איכות ISO 9001 בתחום יבוא ושירות מכונת טיאוט. 10.3 בבעלות המציע רישיון להפעלת מוסך המוסמך לעסוק במכונות המוצעות ע"י המציע, הפעיל לפחות בכל 3 השנים 2015,2016,2014 )להלן בסעיף זה: המוסך) או שהמציע מחזיק בהסכם התקשרות תקף עם מוסך כאמור. 10.4 המציע סיפק בפועל בין התאריך 01.10.2015 לתאריך 01.10.2017 לפחות 5 מכונות טיאוט נשוא המכרז.
רשות המסים בישראל גב' רות סיני אספקת שירותי הדרכה ובדיקות מוסמכות בתחום בטיחות קרינה מייננת. 31.12.17
12.11.17
אספקת שירותי הדרכה ובדיקות מוסמכות בתחום בטיחות קרינה מייננת.
מספר מכרז: 19/2017
תאריך פרסום: 09 נובמבר 2017
מועד הגשה:
31 דצמבר 2017 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  28 נובמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות המסים בישראל
ענף:  גב' רות סיני
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-6663950
פקס 02-6668252
דוא''ל RUTHS@TAXES.GOV.IL
אתר אינטרנט www.taxes.gov.il
מספר מכרז: 19/2017
אספקת שירותי הדרכה ובדיקות מוסמכות בתחום בטיחות קרינה מייננת.
הגורם הנוגע: רשות המסים בישראל, 02-6663950
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית ערד לשכת המנכ"ל לביצוע דיגומי פתע בארובות מפעלים, פליטות בלתי מוקדיות, ניטור דליפות ודגימות סביבתיות, נגב מזרחי 28.12.17
29.11.17
לביצוע דיגומי פתע בארובות מפעלים, פליטות בלתי מוקדיות, ניטור דליפות ודגימות סביבתיות, נגב מזרחי
מספר מכרז: 21/2017
תאריך פרסום: 26 נובמבר 2017
מועד הגשה:
28 דצמבר 2017 16:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ערד
ענף:  לשכת המנכ"ל
מדינה:  ישראל
עיר:  ערד
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.arad.muni.il
מספר מכרז: 21/2017
לביצוע דיגומי פתע בארובות מפעלים, פליטות בלתי מוקדיות, ניטור דליפות ודגימות סביבתיות, נגב מזרחי
הגורם הנוגע: עיריית ערד, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית ערד גב' אורלי מילר היחידה הסביבתית נגב מזרחי ביצוע דיגום שפכים, קרקעות ובוצות במפעלים ועסקים, נגב מזרחי 28.12.17
29.11.17
ביצוע דיגום שפכים, קרקעות ובוצות במפעלים ועסקים, נגב מזרחי
מספר מכרז: 20/2017
תאריך פרסום: 26 נובמבר 2017
מועד הגשה:
28 דצמבר 2017 16:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ערד
ענף:  גב' אורלי מילר היחידה הסביבתית נגב מזרחי
מדינה:  ישראל
עיר:  ערד
טלפון 08-9953224
אתר אינטרנט www.arad.muni.il
מספר מכרז: 20/2017
ביצוע דיגום שפכים, קרקעות ובוצות במפעלים ועסקים, נגב מזרחי
הגורם הנוגע: עיריית ערד, 08-9953224
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר מגופים ושסתומים 28.12.17
17.12.17
מגופים ושסתומים
מספר מכרז: 1000519754
תאריך פרסום: 13 דצמבר 2017
מועד הגשה:
28 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 03-6976149
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000519754
מגופים ושסתומים
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6976149
מספר מכרז: 1000519754 מגופים ושסתומים הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 421, טלפון: 03-6976149 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
מכבי שירותי בריאות ענת מנדל לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית 27.12.17
04.12.17
לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית
מספר מכרז: 140/2017
תאריך פרסום: 04 דצמבר 2017
מועד הגשה:
27 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מכבי שירותי בריאות
ענף:  ענת מנדל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Mandel_An@mac.org.il
אתר אינטרנט www.maccabi4u.co.il
מספר מכרז: 140/2017
לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית
הגורם הנוגע: מכבי שירותי בריאות, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית נתניה שפ"ע - גב' מירב מימוני קבלת שירותים לליווי, פיקוח ושקילה בתחום פינוי פסולת וניקיון 26.12.17
20.11.17
קבלת שירותים לליווי, פיקוח ושקילה בתחום פינוי פסולת וניקיון
מספר מכרז: 178/17
תאריך פרסום: 19 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
26 דצמבר 2017 15:30
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  10 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית נתניה
ענף:  שפ"ע - גב' מירב מימוני
מדינה:  ישראל
עיר:  נתניה
טלפון 073-2525150
דוא''ל merav.mim@netanya.muni.il
אתר אינטרנט http://www.netanya.muni.il
מספר מכרז: 178/17
קבלת שירותים לליווי, פיקוח ושקילה בתחום פינוי פסולת וניקיון
הגורם הנוגע: עיריית נתניה, 073-2525150
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית חולון שי נפתלי אספקה והתקנה של מיכלים טמוני קרקע והצבתם בשטח שיפוט עיריית חולון 24.12.17
29.11.17
אספקה והתקנה של מיכלים טמוני קרקע והצבתם בשטח שיפוט עיריית חולון
מספר מכרז: 67/2017
תאריך פרסום: 27 נובמבר 2017
מועד הגשה:
24 דצמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  12 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חולון
ענף:  שי נפתלי
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון 03-5027408
דוא''ל shayn@holon.muni.il
אתר אינטרנט http://www.holon.muni.il
מספר מכרז: 67/2017
אספקה והתקנה של מיכלים טמוני קרקע והצבתם בשטח שיפוט עיריית חולון
הגורם הנוגע: עיריית חולון, 03-5027408
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מועצה מקומית באר יעקב מנכ"ל יועץ מלווה למועצה בתחום ניקיון ואיכות הסביבה 24.12.17
13.12.17
יועץ מלווה למועצה בתחום ניקיון ואיכות הסביבה
מספר מכרז:
תאריך פרסום: 11 דצמבר 2017
מועד הגשה:
24 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מועצה מקומית באר יעקב
ענף:  מנכ"ל
מדינה:  ישראל
עיר:  באר יעקב
טלפון 08-9785444
אתר אינטרנט www.b-y.org.il
מספר מכרז:
יועץ מלווה למועצה בתחום ניקיון ואיכות הסביבה
הגורם הנוגע: מועצה מקומית באר יעקב, 08-9785444
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ לירן דר התקשרות לאספקת צינורות PVC תת-קרקעיים 24.12.17
09.11.17
התקשרות לאספקת צינורות PVC תת-קרקעיים
מספר מכרז: 102361630
תאריך פרסום: 08 נובמבר 2017
מועד הגשה:
24 דצמבר 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ לירן דר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 076-8633096
דוא''ל liran.dar@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102361630
התקשרות לאספקת צינורות PVC תת-קרקעיים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 076-8633096
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מר עומר ליבוביץ' הזמנה להציע הצעות לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי 21.12.17
08.11.17
הזמנה להציע הצעות לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי
מספר מכרז: 2017/A10
תאריך פרסום: 06 נובמבר 2017
מועד הגשה:
21 דצמבר 2017 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  23 נובמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
ענף:  מר עומר ליבוביץ'
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-5374850
דוא''ל shikum@escil.co.il
אתר אינטרנט www.soil-remediation.co.il
מספר מכרז: 2017/A10
הזמנה להציע הצעות לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי
הגורם הנוגע: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, 03-5374850
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
קרן קימת לישראל סבין לוי, אגף התכנון שירותי סקר בתחום בריכות החורף 21.12.17
26.11.17
שירותי סקר בתחום בריכות החורף
מספר מכרז: מפ 3404/17
תאריך פרסום: 23 נובמבר 2017
מועד הגשה:
21 דצמבר 2017 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  07 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  קרן קימת לישראל
ענף:  סבין לוי, אגף התכנון
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-6707485
דוא''ל sabins@kkl.org.il
אתר אינטרנט www.kkl.org.il
מספר מכרז: מפ 3404/17
שירותי סקר בתחום בריכות החורף
הגורם הנוגע: קרן קימת לישראל, 02-6707485
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה מכרזים לקבלת חוות דעת מומחה בנושא חקירת כשל קריסת דופן בריכת פוספוגבס 21.12.17
05.11.17
לקבלת חוות דעת מומחה בנושא חקירת כשל קריסת דופן בריכת פוספוגבס
מספר מכרז: 25/17
תאריך פרסום: 02 נובמבר 2017
מועד הגשה:
21 דצמבר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 25/17
לקבלת חוות דעת מומחה בנושא חקירת כשל קריסת דופן בריכת פוספוגבס
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות הטבע והגנים - רט"ג רכז המכרזים, מר מיכאל שטיינלוף עבודות מערכת מים והשקיה 21.12.17
30.11.17
עבודות מערכת מים והשקיה
מספר מכרז: 20170495
תאריך פרסום: 28 נובמבר 2017
מועד הגשה:
21 דצמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  14 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות הטבע והגנים - רט"ג
ענף:  רכז המכרזים, מר מיכאל שטיינלוף
מדינה:  ישראל
עיר:  מגידו
טלפון 02-5006207
דוא''ל michraz@npa.org.il
אתר אינטרנט http://www.parks.org.il
מספר מכרז: 20170495
עבודות מערכת מים והשקיה
הגורם הנוגע: רשות הטבע והגנים - רט"ג, 02-5006207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש רמ"ד תשתיות זורמות רס"ן טארק שנאן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון 18.12.17
28.11.17
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מספר מכרז: 44/17
תאריך פרסום: 23 נובמבר 2017
מועד הגשה:
18 דצמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  05 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש
ענף:  רמ"ד תשתיות זורמות רס"ן טארק שנאן
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון לא פורסם
דוא''ל annantarek@gmail.com
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 44/17
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
הגורם הנוגע: מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 432 משאבה טבולה 18.12.17
07.12.17
משאבה טבולה
מספר מכרז: 1000520671
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
18 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 432
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 04-8575017
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520671
משאבה טבולה
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 04-8575017
מספר מכרז: 1000520671 משאבה טבולה הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 432, טלפון: 04-8575017 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
מי רמת גן בע"מ לתכנון, אספקה, התקנה והרצה של מערכות הכלרה ומערכות ניטור כלור ועכירות במתקני מים 14.12.17
20.11.17
לתכנון, אספקה, התקנה והרצה של מערכות הכלרה ומערכות ניטור כלור ועכירות במתקני מים
מספר מכרז: 02-11/2017
תאריך פרסום: 19 נובמבר 2017
מועד הגשה:
14 דצמבר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מי רמת גן בע"מ
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמת גן
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט http://www.mei-rg.co.il
מספר מכרז: 02-11/2017
לתכנון, אספקה, התקנה והרצה של מערכות הכלרה ומערכות ניטור כלור ועכירות במתקני מים
הגורם הנוגע: מי רמת גן בע"מ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים תכנון- אירית רחובין לתכנון, הקמה, תפעול ופירוק של מתקן טיפול במי תהום 12.12.17
29.11.17
לתכנון, הקמה, תפעול ופירוק של מתקן טיפול במי תהום
מספר מכרז: 2017/138
תאריך פרסום: 23 נובמבר 2017
מועד הגשה:
12 דצמבר 2017 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  30 נובמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים
ענף:  תכנון- אירית רחובין
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון 03-7243000
דוא''ל tender3@nta.co.il
אתר אינטרנט www.nta.co.il
מספר מכרז: 2017/138
לתכנון, הקמה, תפעול ופירוק של מתקן טיפול במי תהום
הגורם הנוגע: נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים, 03-7243000
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. אליכין אספקה והתקנה של מערכת מדי מים וקריאה מרחוק 12.12.17
19.11.17
אספקה והתקנה של מערכת מדי מים וקריאה מרחוק
מספר מכרז: 1/2017
תאריך פרסום: 16 נובמבר 2017
מועד הגשה:
12 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. אליכין
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  אליכין
טלפון 04-6365840
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 1/2017
אספקה והתקנה של מערכת מדי מים וקריאה מרחוק
הגורם הנוגע: מ.מ. אליכין, 04-6365840
לא יתקיים סיור קבלנים שאלות הבהרה ניתן להגיש, עד ליום 28/11/2017 שעה 12:00 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית טירת הכרמל חזות העיר - אריה וגנר אספקה,הצבה,תחזוקה ופנוי מיכלי נייר וקרטון 10.12.17
29.11.17
אספקה,הצבה,תחזוקה ופנוי מיכלי נייר וקרטון
מספר מכרז: 12/17
תאריך פרסום: 28 נובמבר 2017
מועד הגשה:
10 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית טירת הכרמל
ענף:  חזות העיר - אריה וגנר
מדינה:  ישראל
עיר:  טירת הכרמל
טלפון 04-7708252
אתר אינטרנט http://www.tcarmel.org.il/
מספר מכרז: 12/17
אספקה,הצבה,תחזוקה ופנוי מיכלי נייר וקרטון
הגורם הנוגע: עיריית טירת הכרמל, 04-7708252
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. כפר שמריהו מזכירות לשירותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה 07.12.17
26.11.17
לשירותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה
מספר מכרז: 10/2017
תאריך פרסום: 23 נובמבר 2017
מועד הגשה:
07 דצמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  28 נובמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. כפר שמריהו
ענף:  מזכירות
מדינה:  ישראל
עיר:  כפר שמריהו
טלפון 09-9506699
דוא''ל moran@c-on.com
אתר אינטרנט www.kfar-shemaryahu.muni.il
מספר מכרז: 10/2017
לשירותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה
הגורם הנוגע: מ.מ. כפר שמריהו, 09-9506699
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המועצה האזורית עמק הירדן מנכ"ל המועצה רכישת כלי אצירה לפסולת ואספקתם 05.12.17
15.11.17
רכישת כלי אצירה לפסולת ואספקתם
מספר מכרז: 36.11/2017
תאריך פרסום: 14 נובמבר 2017
מועד הגשה:
05 דצמבר 2017 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  21 נובמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המועצה האזורית עמק הירדן
ענף:  מנכ"ל המועצה
מדינה:  ישראל
עיר:  צמח
טלפון 050-7265444
דוא''ל raanan.@j-v.org.il
אתר אינטרנט www.j-v.org.il
מספר מכרז: 36.11/2017
רכישת כלי אצירה לפסולת ואספקתם
הגורם הנוגע: המועצה האזורית עמק הירדן, 050-7265444
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית ירושלים אספקת מכונות טיאוט ממונעות ידנית 05.12.17
19.11.17
אספקת מכונות טיאוט ממונעות ידנית
מספר מכרז: מפ129/2017
תאריך פרסום: 16 נובמבר 2017
מועד הגשה:
05 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il
מספר מכרז: מפ129/2017
אספקת מכונות טיאוט ממונעות ידנית
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית יבנה שפ"ע קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט העירייה 04.12.17
21.11.17
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט העירייה
מספר מכרז: 25/2017
תאריך פרסום: 20 נובמבר 2017
מועד הגשה:
04 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית יבנה
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  יבנה
טלפון 08-9433344/5
אתר אינטרנט http://www.yavne.muni.il/
מספר מכרז: 25/2017
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט העירייה
הגורם הנוגע: עיריית יבנה, 08-9433344/5
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית יבנה שפ"ע קבלת שירותי איסוף, פינוי ומיחזור של אריזות פלסטיק 04.12.17
21.11.17
קבלת שירותי איסוף, פינוי ומיחזור של אריזות פלסטיק
מספר מכרז: 26/2017
תאריך פרסום: 20 נובמבר 2017
מועד הגשה:
04 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית יבנה
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  יבנה
טלפון 08-9433344/5
אתר אינטרנט www.yavne.muni.il
מספר מכרז: 26/2017
קבלת שירותי איסוף, פינוי ומיחזור של אריזות פלסטיק
הגורם הנוגע: עיריית יבנה, 08-9433344/5
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית פתח תקוה ערן ביצוע עבודות גזם, איסוף, עיצוב, דילול, כריתת עצים ופינוי עצים, ריסוק ופינוי גזם לאתרי פינוי בשטח שיפוטה של עיריית פתח תקוה 04.12.17
19.11.17
ביצוע עבודות גזם, איסוף, עיצוב, דילול, כריתת עצים ופינוי עצים, ריסוק ופינוי גזם לאתרי פינוי בשטח שיפוטה של עיריית פתח תקוה
מספר מכרז: 34/2017
תאריך פרסום: 16 נובמבר 2017
מועד הגשה:
04 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית פתח תקוה
ענף:  ערן
מדינה:  ישראל
עיר:  פתח תקווה
טלפון 054-5605716
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 34/2017
ביצוע עבודות גזם, איסוף, עיצוב, דילול, כריתת עצים ופינוי עצים, ריסוק ופינוי גזם לאתרי פינוי בשטח שיפוטה של עיריית פתח תקוה
הגורם הנוגע: עיריית פתח תקוה, 054-5605716
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד הביטחון רכש מספר 321 ערכה נישאת לכיבוי שריפות 04.12.17
05.11.17
ערכה נישאת לכיבוי שריפות
מספר מכרז: 1000515732
תאריך פרסום: 02 נובמבר 2017
מועד הגשה:
04 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום נמכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  רכש מספר 321
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975421
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000515732
ערכה נישאת לכיבוי שריפות
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6975421
ערכה נישאת לכיבוי שריפות הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 321, טלפון: 03-6975421 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019