פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
המשרד להגנת הסביבה מכרזים שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר 18.04.19
17.03.19
שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר
מספר מכרז: 03-19
תאריך פרסום: 14 מרץ 2019
מועד הגשה:
18 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט https://jobiz.gov.il
מספר מכרז: 03-19
שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
מכרז פומבי מספר 03/19 לקבלת שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותים שונים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה והכול כמפורט במסמכי מכרז זה. שירותי הייעוץ והסיוע יסופקו על ידי גוף ייעוץ שלו התחייבות להתקשרות בחוזה עם גוף בינ"ל מוכר בתחום/מומחים בעלי ניסיון בינלאומי בנושאים המפורטים במכרז זה, כמפורט להלן. במסגרת המכרז יידרש הזוכה לספק למשרד שירותים מקצועיים שונים להפחתת זיהום אוויר מייצור אנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה והגשת דו"חות שונים ובין היתר: (א) סיוע בבחינה ופיתוח כלי מדיניות להפחתת זיהום אוויר מסקטור האנרגיה, לדוגמה: תכנון ובהפעלת משק החשמל בארץ בראי סביבתי. (ב) סיוע, ליווי ויעוץ ביישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה. (ג) הכנת מסמכים ודו"חות שונים שיוגשו בשוטף הן למזכירות אמנת האקלים. (ד) סיוע וליווי תכנית ליישום תיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול להפחתת השימוש בגזי קירור מסוג ה- HFCs. (ה) סיוע בהכנת חומרים מקצועיים לצורך הנגשת מידע ובניית יכולות מקצועיות בתחום גזי חממה וההתייעלות האנרגטית (Capacity Building). (ו) שירותים מקצועיים משלימים. (ז) ביצוע משימות נוספות כמפורט במכרז. תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה. למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות ל – 3 תקופות נוספות בנות שנה כ"א, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך. יובהר, כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלה במצטבר על חמש (5) שנים. יצוין כי, תקופת ההתקשרות נקבעה לפי אורך המשימות הנדרשות לביצוע מכרז זה. גיבוש חזון לשנת 2050 וכתיבת דו"ח דו שנתי וארבע שנתי לאו"ם מתמשכות על פני מספר שנים. כמו כן נדרשת המשכיות על ידי אותו גוף מייעץ באיסוף הנתונים, ניתוחם, פיתוח המתודולוגיות וכתיבת הדו"חות. את ההצעה המפורטת בהתאם לנדרש לעיל והמסמכים הנלווים כמבוקש בגוף המכרז (המפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר המשרד) יש להגיש במקור + שני עותקים, במעטפה סגורה ללא סימן מזהה - על המעטפה יש לציין מכרז פומבי מספר 03/19 לקבלת שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, לתוך תיבת המכרזים של המשרד, במשרד הראשי ברחוב כנפי נשרים 5 ירושלים, קומת כניסה עד לתאריך יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט 18.04.2019 בשעה 13:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. תנאי סף: 1. הצגת תעודות אישורים רישיונות והיתרים על פי דין; 2. תנאי סף מנהליים ומקצועיים כמפורט במסמכי המכרז; 3. הצגת ערבות מציע בסך 75,000 ₪ כולל מע"מ שתהיה בתוקף עד 30.11.2019.
משרד האנרגיה מינהל הדלק והגז דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול 10.04.19
21.02.19
דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול
מספר מכרז: 17/2019
תאריך פרסום: 21 פברואר 2019
מועד הגשה:
10 אפריל 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  10 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד האנרגיה
ענף:  מינהל הדלק והגז
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-5006074-7681764
דוא''ל ilanb@energy.gov.il
אתר אינטרנט www.energy.gov.il
מספר מכרז: 17/2019
דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול
הגורם הנוגע: משרד האנרגיה, 02-5006074-7681764
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה רכש קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות 07.04.19
13.03.19
קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות
מספר מכרז: 8/2019
תאריך פרסום: 12 מרץ 2019
מועד הגשה:
07 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  נהריה
טלפון 9107448- 04
דוא''ל DrorP@gmc.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 8/2019
קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות
הגורם הנוגע: משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה, 9107448- 04
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית רחובות שפ"ע לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית 02.04.19
17.03.19
לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית
מספר מכרז: 8/2019
תאריך פרסום: 14 מרץ 2019
מועד הגשה:
02 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית רחובות
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  רחובות
טלפון 9392387 -08
אתר אינטרנט www.rehovot.muni.il
מספר מכרז: 8/2019
לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית
הגורם הנוגע: עיריית רחובות, 9392387 -08
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א' 31.03.19
05.03.19
שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א'
מספר מכרז: 042049970A
תאריך פרסום: 04 מרץ 2019
מועד הגשה:
31 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645692
דוא''ל doris.bari@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042049970A
שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768645692
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת נמלי ישראל פיתוח, בינוי ותשתיות לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל 28.03.19
20.02.19
לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל
מספר מכרז: 13/5095/02/19
תאריך פרסום: 18 פברואר 2019
מועד הגשה:
28 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת נמלי ישראל
ענף:  פיתוח, בינוי ותשתיות
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 7667777- 03
דוא''ל UNEX@israports.co.il
אתר אינטרנט http://www.israports.co.il
מספר מכרז: 13/5095/02/19
לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל
הגורם הנוגע: חברת נמלי ישראל, 7667777- 03
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י 27.03.19
10.03.19
התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י
מספר מכרז: 102716010
תאריך פרסום: 07 מרץ 2019
מועד הגשה:
27 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634604
דוא''ל liraz.tangi@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102716010
התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634604
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית ירושלים מכרזים איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט 26.03.19
19.02.19
איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט
מספר מכרז: 17.2019
תאריך פרסום: 14 פברואר 2019
מועד הגשה:
26 מרץ 2019 11:30
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  18 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il
מספר מכרז: 17.2019
איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית הרצליה מכרזים לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית 25.03.19
06.03.19
לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית
מספר מכרז: 18-2019-19
תאריך פרסום: 04 מרץ 2019
מועד הגשה:
25 מרץ 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  14 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית הרצליה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  הרצליה
טלפון 9529822 - 09
דוא''ל v.michrazim@herzliya.muni.il
אתר אינטרנט http://www.herzliya.muni.il
מספר מכרז: 18-2019-19
לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית
הגורם הנוגע: עיריית הרצליה, 9529822 - 09
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית שדרות שפ"ע איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז 24.03.19
07.03.19
איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז
מספר מכרז: 5/2019
תאריך פרסום: 07 מרץ 2019
מועד הגשה:
24 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית שדרות
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  שדרות
טלפון 08-6620331
אתר אינטרנט www.e-sderot.org.il
מספר מכרז: 5/2019
איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז
הגורם הנוגע: עיריית שדרות, 08-6620331
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית 17.03.19
19.02.19
התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית
מספר מכרז: 102709360
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
17 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634619
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102709360
התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634619
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לאספקת מטפים 17.03.19
17.02.19
התקשרות לאספקת מטפים
מספר מכרז: 102669900
תאריך פרסום: 14 פברואר 2019
מועד הגשה:
17 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  כל הארץ
טלפון 0768634953
דוא''ל haled.asad@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102669900
התקשרות לאספקת מטפים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634953
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל אגף ביצוע פרוייקטים פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א' 11.03.19
17.02.19
פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א'
מספר מכרז: 042049850A
תאריך פרסום: 13 פברואר 2019
מועד הגשה:
11 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  אגף ביצוע פרוייקטים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645692
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042049850A
פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768645692
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מקורות חברת מים בע"מ רכש ולוגיסטיקה לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN 10.03.19
19.02.19
לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN
מספר מכרז: 23/2018
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
10 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  מקורות חברת מים בע"מ
ענף:  רכש ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל dnakritz@mekorot.co.il
אתר אינטרנט http://www.mekorot.co.il
מספר מכרז: 23/2018
לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN
הגורם הנוגע: מקורות חברת מים בע"מ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית אלעד רכש למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים) 07.03.19
25.02.19
למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)
מספר מכרז: 4.19
תאריך פרסום: 05 פברואר 2019
מועד הגשה:
07 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אלעד
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  אלעד
טלפון 03-9078707
אתר אינטרנט www.elad.muni.il
מספר מכרז: 4.19
למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)
הגורם הנוגע: עיריית אלעד, 03-9078707
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ רכש מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט 04.03.19
24.02.19
מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט
מספר מכרז: 059-18
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
04 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  הרצליה
טלפון 09-9528614
דוא''ל talmor@pei.co.il
אתר אינטרנט http://www.pei.co.il
מספר מכרז: 059-18
מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט
הגורם הנוגע: תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, 09-9528614
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה 27.02.19
19.02.19
שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה
מספר מכרז: 102731310
תאריך פרסום: 13 פברואר 2019
מועד הגשה:
27 פברואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634617
דוא''ל salman_o@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102731310
שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634617
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר 11.02.19
17.12.18
אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר
מספר מכרז: 48/2018
תאריך פרסום: 17 דצמבר 2018
מועד הגשה:
11 פברואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
דוא''ל ips@mail.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 48/2018
אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון קמ"ט איכה"ס מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי 21.01.19
12.12.18
מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי
מספר מכרז: 39/18
תאריך פרסום: 10 דצמבר 2018
מועד הגשה:
21 ינואר 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  24 דצמבר 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
ענף:  קמ"ט איכה"ס
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון 050-6234079
דוא''ל davidz@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 39/18
מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי
הגורם הנוגע: המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, 050-6234079
kמודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון רע"ן אזרחי שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי 14.01.19
12.12.18
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי
מספר מכרז: 38/18
תאריך פרסום: 10 דצמבר 2018
מועד הגשה:
14 ינואר 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  24 דצמבר 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
ענף:  רע"ן אזרחי
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון לא פורסם
דוא''ל nboaz7@gmail.com
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 38/18
שירותי ייעוץ בתחום הניקוז (ניהול הנגר העילי) עבור המנהל האזרחי
הגורם הנוגע: המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון מכרזים פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית 03.01.19
13.12.18
פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית
מספר מכרז: 7/18
תאריך פרסום: 13 דצמבר 2018
מועד הגשה:
03 ינואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHALA@WMC.GOV.IL
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 7/18
פינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית
הגורם הנוגע: המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון, לא פורסם
מכרז פומבי מספר : 7/18 מכרז שירות לפינוי וטיפול בפסולת רפואית זיהומית במרכז הרפואי ע"ש וולפסון חולון את טפסי המכרז על כל צירופיו, ניתן לקבל החל מתאריך 13/12/2018 בימים א'- ה', בין השעות 08:00-14:00 במזכירות ועדת המכרזים (במשרדי הנהלת ביה"ח). המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 20/12/2018. יש לשלוח בקובץ וורד בלבד למייל: MICHALA@WMC.GOV.IL תשובות המזמין להבהרות ינתנו עד ליום 27/12/2018 ויועברו לכלל המציעים. תשובות המזמין יחייבו את המציעים ועליהם לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום ע"י המציע. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך 3/1/2019 בשעה 14:00. את ההצעות יש להכניס לאחת מתיבות המכרזים 1,2 אשר נמצאות בקומת מרתף ליד מחסן טכני. תנאים יסודיים/מקדמיים/סף להשתתפות במכרז 1. צירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז. 2. המציע חייב להוכיח יכולת בעבודות פינוי וטיפול בפסולת זיהומית. יש לצרף אסמכתאות בכתב ורשימת ממליצים. 3. על המציע להיות בעל משרד עם טלפונים וקשר פעיל 24 שעות ביממה. 4. המציע או קבלן המשנה מטעמו חייב להיות בעל רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה וממשרד התחבורה להובלת חומ"ס בכלל ופסולת רפואית זיהומית בפרט. 5. חתימה על כל המסמכים המצורפים במסמכי המכרז וההסכם. 6. צירוף ערבות בנקאית בגובה 5% מההצעה שתישאר בתוקף 60 יום מיום פרסום המכרז לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. המזמין רשאי להורות על הארכת תוקף הערבות ל-30 יום נוספים. 7. להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמכרז ובמפרט ללא יוצא מן הכלל. 8. לעמוד בכל תנאי הסף ותנאים אחרים שפורסמו בעיתון, באינטרנט ובמכרז. התנאים הינם מצטברים, המזמין רשאי לדחות על הסף הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים. הקבלן חייב להיות בעל איתנות פיננסית שתבחן ע"י המזמין. המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר והוא רשאי לקבל חלק מן ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל. כמו כן, המזמין רשאי להרחיב או לצמצם לבטל את היקף המכרז וחוזה ההתקשרות בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות. במקרה של סתירה בין נוסח המודעה בעיתון ובאינטרנט לבין תוכן מסמכי המכרז, תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז, ובכל מקרה הפרשנות תהייה לטובת המזמין. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות מקרקעי ישראל איציק בן הרוש התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים 31.12.18
22.03.18
התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים
מספר מכרז: מספר במנו"ף: 613684
תאריך פרסום: 01 מרץ 2018
מועד הגשה:
31 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות מקרקעי ישראל
ענף:  איציק בן הרוש
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל itzikb@land.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: מספר במנו"ף: 613684
התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים
הגורם הנוגע: רשות מקרקעי ישראל, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל" 30.12.18
12.12.18
שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל"
מספר מכרז: 102662900
תאריך פרסום: 11 דצמבר 2018
מועד הגשה:
30 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  N
טלפון 0768632428
דוא''ל liron.honen@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102662900
שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל"
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768632428
Kמודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מ.א. רמת הנגב שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית 26.12.18
16.12.18
שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית
מספר מכרז: 120/2018
תאריך פרסום: 12 דצמבר 2018
מועד הגשה:
26 דצמבר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. רמת הנגב
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמת הנגב
טלפון 08-6564123
דוא''ל hilla@rng.org.il
אתר אינטרנט www.rng.org.il
מספר מכרז: 120/2018
שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית
הגורם הנוגע: מ.א. רמת הנגב, 08-6564123
kמודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
איגוד ערים שרון צפוני תברואה מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית 01.07.18
08.03.18
מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית
מספר מכרז: 1/2018
תאריך פרסום: 07 מרץ 2018
מועד הגשה:
01 יולי 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  איגוד ערים שרון צפוני
ענף:  תברואה
מדינה:  ישראל
עיר:  א.ת. עמק חפר
טלפון 09-8341306
פקס 09-8614384
אתר אינטרנט www.sviva-sh.org.il
מספר מכרז: 1/2018
מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית
הגורם הנוגע: איגוד ערים שרון צפוני, 09-8341306
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ טל כהן יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו 01.07.18
22.03.18
יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו
מספר מכרז:
תאריך פרסום: 01 פברואר 2018
מועד הגשה:
01 יולי 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ טל כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634544
פקס 0723428645
דוא''ל Tal.cohen1@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז:
יש לכם מוצר ירוק? ספרו לנונושא: יש לכם מוצר ירוק ואתם חושבים שהוא יכול לעניין את חברת החשמל? ספרו לנו
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634544
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.א. שדות נגב צחי פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת 15.05.18
24.04.18
פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת
מספר מכרז: 14/2018
תאריך פרסום: 23 אפריל 2018
מועד הגשה:
15 מאי 2018 15:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. שדות נגב
ענף:  צחי
מדינה:  ישראל
עיר:  שדות נגב
טלפון 9938959 -08
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 14/2018
פינוי והטמנת פסולת חקלאית, גזם, פסולת מעורבת
הגורם הנוגע: מ.א. שדות נגב, 9938959 -08
בשטח שיפוטה של מוא"ז, שדות נגב. סיור קבלנים 6/5/2018 שעה 13 .סיווג קבלני: בעל רישיון עסק לאיסוף ופינוי פסולת והובלתה עפ"י סעיף 1.5 ב׳, לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשל"ג-1973 בעל רישיון מוביל בתוקף, עפ"י חוק שירותי הובלה, התשס"א. והתקנות על פיו נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד להגנת הסביבה מכרזים לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח 07.05.18
25.03.18
לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח
מספר מכרז: 10/18
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
07 מאי 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.sviva.gov.il
מספר מכרז: 10/18
לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריח
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ אינג' עומר ליבוביץ' הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות 29.04.18
25.03.18
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות
מספר מכרז: A12/2018
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
29 אפריל 2018 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  15 אפריל 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
ענף:  אינג' עומר ליבוביץ'
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל shikum@escil.co.il
אתר אינטרנט www.soil-remediation.co.il
מספר מכרז: A12/2018
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה והובלות באתרי שיקום קרקעות
הגורם הנוגע: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית בני ברק לוגיסטיקה - מר גידי ליכטיג לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים 24.04.18
27.03.18
לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים
מספר מכרז: 112/18
תאריך פרסום: 27 מרץ 2018
מועד הגשה:
24 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית בני ברק
ענף:  לוגיסטיקה - מר גידי ליכטיג
מדינה:  ישראל
עיר:  בני ברק
טלפון 050-4160828
אתר אינטרנט bnei-brak.muni.il
מספר מכרז: 112/18
לאספקת מתקני קרקע עיליים בגדלים שונים
הגורם הנוגע: עיריית בני ברק, 050-4160828
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019